Om skogsplantor

Att planteringen utförs rätt är       a & o

Plantor från bestånds- eller plantagefrö? Viktigast är en väl utförd plantering med återväxt på hela hygget. Kan du inte göra planteringsarbetet själv försäkra dig om att din entreprenör garanterar ett väl utfört jobb. En dålig första plantering blir kostsam och tidskrävande att räta upp. Att göra om en plantering blir oftast 3-4 gånger så dyrt som en väl utförd första plantering.  För tillväxten och ekonomin i det framtida beståndet betyder det mera att planteringen är bra planerad och rätt utförd än valet av ursprungsfrö. Oavsett vilka plantor du väljer behöver de skyddas på olika sätt. Vi jobbar därför också med vaxbehandlade och besprutade plantor för att skydda mot skadeinsekter som snytbaggar. Läs mer under Viltskydd.

Allskogsservice både viltbehandlar och utför plantering. Plantering utförs med återväxtgaranti. En 80-procentig överlevnad garanteras hösten efter en vårplantering förutsatt att hygget varit markberett.

Att välja plantor

Gran eller tall på mina marker? Som utgångspunkt kan man tänka gran på bördigare marker och tall på mer näringsfattiga. En skog med fler trädslag ger styrka och mångfald på alla plan medan en monokultur av enbart gran blir mycket känslig. Följ markens naturliga förutsättningar genom att titta på vad som växt där förut eller titta på vilka växter som trivs där nu, det ger en fingervisning om markens bördighet varför ståndortsanpassning är viktigt. Med utgångspunkt av vilka växter som finns på platsen ges ett schema om vad som är lämpligt att plantera.

Dina val av plantor beror på vilka värden du vill förädla i din skog, vad skogsmarken är tänkt att syfta till och markens förutsättningar men det finns ett par aspekter till. De flesta av skogens aktörer ser stora nackdelar med att det planteras för mycket gran och enbart gran på många ställen. Den så kallade "förgraningen" är på många håll exempel på sköra monokulturer. Vi bör därför öka mångfalden av trädslag i skogen. Ökar mångfalden av träd ökar också mångfalden av faunan och vi får en livskraftigare skog. När vi pratar skog pratar vi alltid framtid. Att vara klimatmedveten och beakta den sydligare klimatzonens utbredning är viktigt då det ger grogrund för nya svampar och skadedjur som i första hand drabbar gran. Vi kan varmt rekommendera dig att också titta på sidorna Plantering och Ekskogsskötsel

Under knappen vårt sortiment finner du planttyper, frakt och hämtningsinformation samt ett beställningsformulär och mer konkreta råd kring val av planttyper. Här finner du också information om vår återväxtgaranti. Tillsammans skapar vi framtidens skogar. Ta en kontakt med oss så hjälper vi dig gärna att titta på vad som blir bäst för dig.