Plantering

 Tillsammans skapar vi framtidens skogar.

Vi planterar inte bara plantor. Vi planterar också förtroenden. Kunden måste kunna lita på oss. Det handlar om så stora värden. En plantering som måste göras om är en kostsam åtgärd.

Olle Josefsson, juli 2015

Vilken skog vill jag bidra med i framtiden?

Att plantera för framtiden skapar många frågor. Hur kommer klimatet att se ut? Hur kan jag bäst rusta för att skapa en bestående skog som håller för klimatförändringar? Det är några av de frågor vi bör ställa oss. Blandade bestånd med flera olika trädslag har störst möjlighet att bli lyckosamma.

Gran är ofta ett självklart val som behöver kompletteras med tall. Löv som till exempel björk, asp och ek brukar föröka sig av egen kraft. När planeringen av planteringen görs så låt gärna den bördiga granmarken få lite inslag av tall, liksom att den magrare tallmarken få lite inslag av gran. Lövet brukar komma av sig självt på de flesta marker.

I takt med klimatförändringen kommer framförallt granen att få det kämpigare med svampar, insekter, stormar, perioder av torka eller riklig nederbörd. Det vi lever med nu är barkborrens framfart på grund av flera torrsomrar. Då finns det all anledning att ha flera trädslag att välja på vid framtida gallringar. Vi ser det som en fördel om det i framtiden går att gallra bort gran så att granandelen blir mindre fram till slutavverkningen.

Att blanda in ek i bestånden har flera fördelar. Bestånden blir mer okänsliga för extremväder som stormar, långvarig torka, hård vind tillsammans med blötsnö. Eken fordrar intensivare skötsel men kan öka värdetillväxten och sprida riskerna med ännu ett trädslag. Om det finns naturlig föryngring av ek är det en fördel. Eken ska växa på bördiga marker för att må bra. 

Läs om Ek-plantering under Ekskogsskötsel och ta en kontakt med oss så berättar vi mer. För konkreta råd gällande skogsplantering och plantor gå in under Skogsplantor i huvudmenyn. Tillsammans skapar vi framtiden skogar.

Skogsplantering - en viktig process

Allskogsservice hjälper alltid till med initiala bedömningar och en planering av de planteringar som ska utföras. Bedömningen sker tillsammans med markägaren. Behöver det dikas eller markberedas? Vi ser tillsammans över vilka sorter (tall, gran eller löv) som bör användas, antal plantor, hur tätt plantorna bör stå och genomför en kostnadsberäkning. För att kunna göra rätt bedömning är det viktigt att ha kännedom om vilken markkvalité marken har där plantorna ska planteras därför följer vi ofta med markägaren ut i skogen.

Att utföra en skogsplantering på rätt sätt är viktigt. Görs den på rätt sätt blir det din investering. Det handlar inte bara om tillväxttakten utan också om att planteringen blir rätt utförd så att den inte behöver göras om. Att göra om en plantering blir ofta upp till 3-4 gånger så dyrt som det skulle ha blivit om den utförts rätt från början. Därför är förarbetet och bedömningsarbetet viktigt.

Markberedning görs för att underlätta etableringen av nya plantor. Den nya plantan slipper att konkurrera med annan växtlighet om vatten och näring. Markberedningen gör också att snytbaggeangreppen blir mindre. Är hygget omarkberett bör fler plantor sättas ut på grund av ökad avgång. Snytbaggar och försommartorka kan orsaka stor avgång av plantor. Plantorna är skyddade med vax på stammen för hindra snytbaggarnas gnag.

Vilka värden vill du förädla? Beroende på vilka värden du vill förädla i din skog tittar vi tillsammans på vilken plantkvalité (gran/tall) vi behöver och väljer förädlingsgrad. Ditt syfte är oftast virkesproduktion, men kan också vara en skön skog att kunna vistas i för både människor och djur. 

Uppföljning gör vi alltid en tid efter utfört arbete. Allskogsservice utför alltid skogsplantering med återväxtgaranti. En 80-procentig överlevnad garanteras under hösten efter en vårplantering förutsatt att hygget varit markberett. Om den 80procentiga överlevnadsgraden inte uppfyllt åtgärdar vi detta kostnadsfritt.