Kurser i ekskogsskötsel

 

Endagarskurser

Sommaren 2021 startade Allskogsservice AB upp med kursverksamhet i ämnet ekskogsskötsel. Kurserna hålls utomhus med närhet till praktiska exempel. Kursen tar upp anläggning, plantvård, röjning, stamkvistning och gallring. Målet med kursen är att lära sig forma kvalitativa ekbestånd med god avkastning.

Anläggning av ny ekskog

Anläggning av ny ekskog kan ske på flera sätt. På vår egen fastighet Stensätter är det i huvudsak självföryngring som gäller. Nötskrikan gömmer ekollon som vinterförråd och glömmer bort många av sina gömställen. Ollonen gror och nya plantor slår upp i planteringar och lite överallt. Där förhållandena är bra för eken sparas ekuppslagen där de får konkurrera med tall, gran och övrigt lövuppslag. 

Ett annat sätt att anlägga ekskog är att plantera ekplantor. Allskogsservice har oftast valt att plantera gruppvis med 7 - 8 meter mellan grupperna. Mellan grupperna planteras billigare plantor som får konkurrera med eken så den blir kvalitetsdanad. Bilden visar en planterad ek som behandlats med viltrepellent

 

Röjning

Röjning av unga bestånd med ekinslag bör ske med försiktighet så att konkurrensen bibehålls för höjdtillväxtens skull. Får eken stå fritt minskar höjdtillväxten på bekostnad av kronans utbredning. Virkeskvaliteten ökar om eken får stå trångt i unga år för att senare tillåtas växa ut.

Nyttig konkurrens

Exempel på bra konkurrens där bra kvalitet danas. Eken trängs hårt från sidorna, men har möjlighet att växa uppåt.

Eken kan med fördel stamkvistas med sekatör i unga år. Viktigt är dock att behålla 50 % grönkrona av dess längd.

 

 

Gallring & stamkvistning

Täta gallringar behövs för att ge eken utrymme för sin krona och för att den ska växa bra. Kronan är själva motorn i tillväxten med sin fotosyntes.

Eken på bilden är stamkvistad ett flertal gånger. Målet är att få en rak och kvistfri stam på 8 - 10 meter och därefter ska kronan få plats att breda ut sig

 

 

Slutavverkning

När eken uppnått en diameter på 80 - 90 cm i brösthöjd är det tid att avverka den.

Kronan kan ha en diameter på 14 meter och rotsystemet beräknas ha ungefär samma utbredning.

Intresseanmälan - Kurser