Ekskogsskötsel

 Tillsammans skapar vi framtidens skogar.

Ek - för klimatbeständiga skogar

Ett förändrat klimat med mer extremväder och täta återkommande stormar, regn- och torrperioder gör det nödvändigt att tänka nytt. Där passar eken in som är ett stormfast träd som tål stora variationer i nederbörd, vilket skapar en stabil och klimatbeständig skog.

För att eken ska trivas och må bra bör den växa där jordlagret är djupt. Vi på allskogsservice hjälper dig i rådgivning kring dina marker och att välja ut lämpliga bestånd till ekodling. Lång erfarenhet från ekskogsskötsel finns från gården Stensätter med både äldre och yngre ekbestånd. Vi är en rådgivande partner att kontakta om du har intresse av ekskog.

Vi anlägger ekskog, vi har kunskap kring ekens förutsättningar för att den ska bli livskraftig och hur du ska tänka kring antalet plantor och hur du ska sköta dessa på dina marker. Vi avverkar och har god kunskap kring avverkningsprocessen för ek. Det är ett hantverk som kräver god teknik för att värdet inte ska gå förlorat.

Varför välja ek?

Att inte lägga alla ägg i samma korg är ett gott råd för framtidens skogar och ekonomin. Det finns skäl som talar för att granen får sämre biologiska förutsättningar i takt med att klimatzonerna och barrskogssgränsen förskjuts norrut. Nya insekter och svampar tillsammans med långa perioder av torka eller nederbörd försämrar möjligheterna för granen. För att säkerställa livskraftiga skogar bör vi vara noga med att ståndortsanpassa med rätt trädslag på rätt plats.

Att blanda in ek är ett sätt att skapa starka bestånd för framtiden. På rätt plats är eken ett utmärkt trädslag. För bästa lönsamhet förespråkar vi att eken odlas tillsammans med gran tall och björk. Principen är att gran, tall och björk ger ekonomi i odlingen fram till dess eken är grov nog att ge timmer. Innan eken uppnått timmerdimension betalas den bara som bränsle vilket ger dålig ekonomi, men väl uppe i timmerdimension försvarar den sin plats. Metoden att samodla ek tillsammans med gran kommer från Blekinge och är väl beprövad.

Målet med ekinblandning i barrskogen

Förutom ett klimatstabilt bestånd är målet är att producera ektimmer av god kvalitet och med bra lönsamhet. Tiden innan eken växer in timmerdimensioner ska gran, tall och björk producera gagnvirke och ge avkastning till skogsägaren. När den mogna eken avverkas bör den vara 80 - 90 cm i diameter och ha en kvistren stam mellan 8 -10 meter upp till kronan. Timret som faller ut har då ett mycket högt värde.

Bilden är tagen vid Långnäs Kimstad 2014 nära sjön Glan.

Självsådd ek

Var börjar man? Har man tur så självsår sig eken. Nötskrikor sprider ollonen i markerna så att eken kommer upp utan ansträngning. De färska skotten är begärliga för viltet så det är på sin plats att viltbehandla toppskottet när det är färskt. Eken skjuter skott första gången kring midsommar och nästa gång i augusti - september.

 

Plantering av ek

Om inte eken självsår sig eller att man inte vill invänta självsådden är plantering alternativet. Här på bilden är det bara en planta satt. Normalt sätts en grupp 3 - 5 plantor inom en kvadratmeter för att få ett bättre urval längre fram. Det går också att skönja en viltbehandling på nederdelen av plantan som är ljusare i färgen. Behandlingen är gjord under juni månad med Trico. Fotot är taget 19 september då senaste toppskottet är ca 1 dm och lite grönare i färgen och obehandlat.

Tidig stamkvistning

När plantorna kommit igång, självsådd eller planterad ek, kan de med fördel stamkvistas. En tumregel är att hälften av längden får stamkvistas. Grönkronan ska utgöra 50 %. 

Den självsådda plantan på bilden bör stamkvistas till hälften av sin längd. Plantan är behandlad med Trico i början av juli och bilden är tagen i mitten av september

Stamkvistning och konkurrens

På bilden syns en  stamkvistad ekplanta i mitten omgiven gran, tall och björk. I ungdomen ska eken ha hård konkurrens så att längdsträckning blir optimal. Står plantan för ensam breder den ut sig och den skjuter inte i höjden som man vill.

Eken snabbväxande i ungdomen

På bilden syns 2 ekar tävla med en granarna i höjdtillväxt. Granen planterades för 8 år sedan, eken är självsådd och jämnårig.  Över tid klarar inte eken samma höjd- och volymtillväxt som granen men just här växer eken snabbare. Det idéala är att eken växer jämt med granen, för då har den ett fysiskt stöd och skydd. Med sina 2 skottskjutningar per år, den första i juni kring midsommar och den andra i augusti kan eken skjuta skott över 1 meter per år. Enstaka år har det uppmätts skottskjutning på över 2 meter hos unga ekar.

Förutsättningen för höjdtillväxten är att skotten får vara ifred för viltbetning och att stamkvistning påbörjas tidigt. För viltet, älg, rådjur och hjort är skotten är som mest begärliga när de är färska innan garvämnen och förvedning hunnit "försämra" smaken. När förvedningen gått lite längre är skotten inte lika begärliga längre. 

Stamkvistning är också viktigt för höjdtillväxten. Små ekplantor breder ofta ut sig på bredden med många grenar nedtill som stjäl energi från höjdtillväxten. Rådet är att använda sekatören flitigt och ta bort de nedersta grenvarven, så att energin riktas uppåt.

Framgallrad ek på Stensätter

Här en framgallrad ek i ett barrbestånd. Från att ha varit tätt omgiven av granar och berget har ekens krona frigjorts på bekostnad av granen. Växtplatsen nedanför berget har bra jorddjup och 5 - 6 meter vid sidan av stammen börjar ett kärr som eken ger utmärkt försörjning med vatten.

Vintern 2012/2013 gallrades området första gången med bidrag från Skogsstyrelsen för att öka andelen ädellövskog på fastigheten. Sammanlagt gallrades det fram drygt 100 ekar på en areal av 3,5 ha i det blandade beståndet. Karaktären skiftar mellan barrskog och ganska öppen gles skog med inslag av ekar. 

Slutmålet nära

Den här eken är friställd för för ca 10 sedan efter att ha fostrats av barrträd runt om. Diametern är 65 cm så den får växa till sig minst 25 år till.